Energiledelse

Energikartlegging • Energieffektiviseringstiltak • Gjennomføring • Verifisering

Ønsker du å spare energi – å kartlegge energibruken er første steg!

Energieffektivisering har over flere år vært et høyaktuelt tema som med dagens energipriser er blitt enda mer aktuelt. Energiledelse er en kunnskapsbasert arbeidsmetodikk for organisasjoner som ønsker energieffektive løsninger. Metoden er basert på en kontinuerlig forbedringsprosess som binder sammen kartlegging – tiltaksanalyse – gjennomføring – måling og verifisering. Energiledelse gir et rammeverk for å implementere energieffektivisering i en organisasjons strategi og kontinuerlige virke.

For å nå Norges energi- og klimamål til 2030 forventes det store endringer på organisasjoners rammebetingelser. Man forventer nå at virkemidlene i større grad endres fra insentiver til krav. Dette vil sette krav til å oppnå lavt energiforbruk iht. et sertifiseringssystem, der organisasjoner får bedre betingelser ved grønn sertifisering. Enheter med god oversikt over hvordan man kan møte endrede rammebetingelser vil følgelig ha et fortrinn.

NS EN ISO 50001 er en internasjonal standard for energiledelse, som bedrifter både kan bruke som en veileder og til å få sertifisering. Standarden hjelper bedriften med å etablere et system for energiledelse, og videre forankre dette i hele bedriften. I systemet er energi en faktor som rapporteres og følges opp på lik linje med andre kritiske parametere for bedriften, som økonomi, personal, HMS osv. På denne måten vil man kontinuerlig jobbe med å redusere energiforbruk og forbedre klimaregnskapet.

Energikartlegging

Energikartlegging er en prosess der man kartlegger hva energi brukes til, samt modellerer eventuelle avhengigheter (temperatur, sol, vind, etc.). Energikartlegging er nødvendig for å fremskaffe og strukturere informasjon om forventet energiforbruk. Som en del av energikartleggingen analyserer man ofte energidata. Sentralt i kartleggingen er derfor en plan for energimåling.

Energieffektivistering

I en organisasjon kjemper energieffektiviseringstiltak om kapital og ressurser med flere andre tiltak. Evaluering og prioritering av hvilke tiltak man gjennomfører er derfor en viktig og kontinuerlig prosess. Formålet med tiltaksanalyse er å etablere evaluering av energieffektive tiltak som en del av organisasjonens kontinuerlige drift.

Gjennomføring

Energieffektiviseringstiltak kan gjennomføres på mange måter, men vil som regel innebære kjøp av tjenester. For både å ivareta kvalitet og kostnadseffektivitet betyr anskaffelse- og kontraktsmodell mye. Siden man ofte gjennomfører mange tiltak av teknisk karakter samtidig, mener vi at en gjennomføringsmodell bør baseres på en systematisk ferdigstillelse.

Verifisering

En sentral del av energiledelse er læring av tiltak, bygg og samarbeidsformer. Som en del av rammeverket for energiledelse følger også en plan for hvordan energieffektive løsninger verifiseres og eventuelt korrigeres. Ofte vil man ha usikkerheter knyttet til bruk av energi, hvilket også kan løses ved økt energimåling.

Verdiskaping

Energikostnader innvirker i dag på flere markeder knyttet til eiendomsbransjen. HRP tilbyr en attraktiv løsning for å utnytte et lønnsomt energieffektiviseringspotensial for flere aktører. Vi mener at energieffektivisering fremover vil være et attraktivt verdispill for flere aktører i eiendomsbransjen.

Kunnskapsgrunnlag

HRP besitter erfaring med kartlegging og modellering for noen av landets mest avanserte bygg. Med vårt egenutviklede analyseverktøy ønsker vi nå å endre måten man investerer i energieffektivisering. Kunnskapsgrunnlaget omhandler analyse av reelt forventet energiforbruk og -kostander.

Kontaktpersoner