Disse tiltakene kan utløse Enovastøtte 

Enova bidrar til omlegging av energibruk i Norge, både for bedrifter og privatpersoner. Energibruket i Norge skal omlegges slik at det reduseres og blir mer bærekraftig. Enova bidrar til dette gjennom ulike støtteordninger, som Enovatilskuddet. Gjennom Enovatilskuddet får privatpersoner tilbake penger ved gjennomføring av energitiltak i boligen sin.  

En av de nyere støtteordningene i Enovatilskuddet er at borettslag og boligsameier kan få støtte til energikartlegging. Kartleggingen gir konkrete tiltak for å redusere energibehov, effektbehov, klimagassutslipp og energiutgifter. I tillegg kan kartleggingen vise potensialet for lokal energiproduksjon, som ved installasjon av varmepumpe eller solceller. Omfanget av støtten avhenger av størrelsen til borettslaget eller sameiet og er delt opp i ulike støttenivåer. Hvis borettslaget eller sameiet for eksempel inneholder 50-99 boenheter, kan man få inntil 200 000 kr i støtte. 

Kartleggingen bunner ofte ut i en rapport. Denne gir tekniske beskrivelser av konkrete tiltak, og den oppgir tiltakenes kostnader, besparelser og lønnsomhet. Den samme type kartleggingen kan man også få støtte til å gjennomføre i enebolig og fritidsbolig. For slike boliger gis det inntil 5000 kr i støtte. Mange av tiltakene som ofte kommer frem av energikartleggingen inngår også i Enovatilskuddet, slik at man også kan få støtte for å gjennomføre tiltakene i bolig eller fritidsbolig. Videre i artikkelen blir noen av disse tiltakene beskrevet.  

Smart strømstyring 

Økte strømpriser fører til stor interesse for å redusere strømregningen. Tiltaket smart strømstyring i boliger bidrar til dette. Prinsippet går ut på styre strømbruken i boligen slik at det brukes strøm når færrest andre bruker strøm, ofte om natten, siden det er da strømmen er billigst i løpet av døgnet. Ved å styre strømmen smart, bruker man samme mengde strøm og har den samme komforten som før, samtidig som strømregningen blir redusert. 

Tiltaket innebærer å installere systemer som automatisk styrer strømbruken fornuftig. Eksempler på dette er å lade elbilen og å varme vannet i varmtvannstanken om natten. Det finnes mange ulike systemer og man kan velge hvor omfattende systemet skal være. Man kan velge å kun styre enkelte komponenter, for eksempel en elbillader, eller man kan integrere hele boligen i systemet. Hvor omfattende man velger å integrere boligen påvirker hvor høy kostnaden blir. Fra Enova kan man få dekket 35% av utstyr- og installasjonskostnadene, inntil 10 000 kr, ved å skaffe et smart strømstyringssystem til boligen.  

Solcelleanlegg 

En annen måte å redusere strømregningen på, er å selv produsere strøm til boligen. Hvis boligen har solutsatte tak- eller fasadeflater, kan dette gjøres ved å installere solceller der. Solcellene produserer strøm når sola skinner, og strømmen forbrukes i boligen. Ved overskudd av strøm, kan den selges ut på nettet gjennom en plusskundeavtale. Før man vurderer installasjon av solceller er det lurt å undersøke muligheten for nettopp plusskundeavtale, samt om strømleverandøren er interessert i å kjøpe tilbake strøm.  

Solceller representerer en fornybar energikilde, som produserer strøm gratis og bærekraftig. De er enkle å installere, og krever kun plass på tak eller fasade samt noe plass innendørs til koblinger. Solceller kan i tillegg erstatte tak eller fasade. I dag har det også kommet mange tilbydere på markedet, og prisene på solceller har blitt kraftig redusert de siste 30 årene. Et anlegg til eneboliger koster gjerne mellom 100 000 og 300 000 kr. Enova gir støtte for selve installasjonen av solcelleanlegg på 7 200 kr. Ellers avhenger støtten av hvor stort anlegget er, og totalt kan man maksimalt få en støtte på 47 500 kr. 

Solfangere 

Solfangere er en annen måte å utnytte solenergi på. Disse brukes til å varme opp vann til boligen. Det oppvarmede vannet brukes til å varme rom og varmtvann i boligen, gjennom et vannbårent system. Det vannbårne systemet består typisk av radiatorer eller gulvvarme og en måte å forvarme varmtvannet på. Solfangere egner seg dermed godt for boliger som allerede har et vannbårent system, der man vurderer å skifte varmtvannsbereder og eventuelt vurderer å skifte tak eller kledning. 

Dette er også en fornybar energikilde, som bidrar til å redusere behovet for bruk av strøm til oppvarming av boligen. Solfangersystemet driftes automatisk etter installasjon og krever lite vedlikehold og tilsyn. Man kan velge om man ønsker at solfangerne kun skal bidra til oppvarming av varmtvann, eller om de også skal varme rommene i boligen. Kostnadene vil naturligvis avhenge av anleggets størrelse, men starter gjerne fra 30 000 kr for et anlegg kun for varmtvannsoppvarming og fra 60 000 kr for et anlegg for oppvarming av både varmtvann og rom. Fra Enova får man 5 000 kr i støtte for installasjon av selve anlegget, og totalt for hele anlegget er maksimal støtte 10 000 kr. 

Væske-til-vann-varmepumpe 

En annen måte å utnytte en fornybar energikilde på, er installasjon av en væske-til-vann-varmepumpe. En slik varmepumpe utnytter varme i berg, jord eller sjøvann til oppvarming av vannbårent system i boligen. Det er vanligst å bruke bergvarmepumpe, som henter varme fra berg ved hjelp av energibrønn boret i bakken. Varmen som hentes fra berget er gratis, og derfor gir bruk av en slik varmepumpe til oppvarming et lavere energiforbruk og lavere kostnader i forhold til direkte bruk av strøm til oppvarming. 

Væske-til-vann-varmepumper har generelt en høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen, sammenlignet med andre typer varmepumper. Dette er fordi varmekilden berg, jord eller sjøvann gir stabil og høy temperatur gjennom hele året. Videre har slike varmepumper også lang levetid, ingen lokale utslipp, lave drifts- og vedlikeholdskostnader, og de gir ingen støy utendørs. Kostnaden til en slik varmepumpe er ofte fra 120 000 kr og oppover, noe avhengig av varmepumpens størrelse, i tillegg til kostnader tilknyttet installasjon og eventuell brønnboring. Enova gir inntil 10 000 kr i støtte ved investering i en slik varmepumpe.