I 2015 ble man, i Paris, enige om at den globale oppvarmingen skal holdes godt under to grader sammenlignet med førindustriell tid. Landene skal tilstrebe å begrense tempraturøkningen til 1,5 grader. I Montreal kom enigheten om en avtale som skal redde naturmangfold.

Av  Olaf H.Tommessen, Direktør samfunnskonktakt og bærekraftig forretningsutvikling, HRP

Olaf H. Thommessen

Parisavtalen har vært førende for de fleste land i FN og har skapt en ramme for både tiltak og politiske diskusjoner i verdenssammenheng. Ikke minst er det et viktig måltall som man refererer til helt universelt, også i vår bransje. Bygg og anleggsbransjen står for ca 16% av norske totale utslipp. Mange av oss har derfor advart mot for «svake» krav til klimatiltak særlig i offentlige anbud.

Avtalen som nå har kommet på plass fokuserer på naturen og det biologiske mangfold. Der vårt fokus lenge har vært på klima og utslipp rettes nå fokuset mot arealbruk, dyre- og plantearter og det som noen kaller «det klassiske miljøvern». Et viktig signal i en tid der mange partier i Norge faktisk tar til orde for å «ofre» naturen til fordel for reduksjon av klimautslipp.

I avtalen fremkommer det konkrete mål som landene forplikter seg til, på linje med de helt konkrete utslippsmålene fra Parisavtalen. FN anslår at tre fjerdedeler av verdens land har blitt endret av menneskelige aktiviteter og en million arter står overfor utryddelse dette århundret som et resultat, med piler som fortsatt peker nedover. Målene inkluderer å beskytte 30 prosent av verdens land-, vann- og havområder innen 2030, samt mobilisering av minst 200 milliarder dollar per år i innenlandsk og internasjonal natur mangfolds-relatert finansiering fra både offentlige og private kilder innen 2030.

Det er også et løfte om å redusere subsidier som anses som skadelige for naturen, med minst 500 milliarder dollar innen 2030.

COP 15 og byggebransjen

På samme måte som klimaavtalen fra Paris har sterke føringer på norske bygge og anleggsprosjekter antas også denne å ha stor betydning. Fremover vil det legges mer vekt på å unngå naturinngrep, samt også å tilbakeføre til opprinnelig tilstand der inngrep har vært nødvendig. Videre vil vi se et tydeligere fokus på arealnøytralitet i ulike prosjekter, samt utnyttelse av allerede påvirkete arealer, som industriparker mm.

EU har jo allerede tatt til ordet for disse forholdene gjennom sin taxonomi så for mange av det Europeiske landene kommer ikke dette som noen overraskelse. Likevel er dette et stort gjennombrudd for resten av verden og bidrar til å skape en universell forståelse av verdien av et naturmangfold for alle.