Beredskap og beredskapsstyring

Helhetlig beredskapsstyring

Beredskap betyr enkelt sagt å være beredt. En organisasjon som jobber aktivt for å redusere risikoen for uønskede hendelser og er forberedt på å håndtere disse når de inntreffer har høy grad av beredskap og vil være robust ovenfor uønskede hendelser. Videre sender prioritering av beredskap i virksomheten et signal til de ansatte om at virksomheten tar sikkerhet på alvor. Det vil også gi legitimitet til virksomhetens eksistens og virke betryggende for aksjonærer, marked eller samfunnet som virksomheten svarer til.

Beredskap – en kontinuerlig prosess

Beredskapshjulet - planlegge, utarbeide, implementere, øve og evaluereArbeidet med beredskap starter ofte med en kartleggingsprosess. I denne prosessen bør virksomheten undersøke hvilke lovpålagte krav de er omfattet av og hvilke risikoer de står overfor gjennom en risikoanalyse. Deretter bør det gjennomføres en beredskapsanalyse for å fastsette ambisjonen for beredskap, kartlegge tilgjengelige ressurser og dimensjonere nivået. Deretter bør planene for beredskap nedfelles i en beredskapsplan. Planen bør være lett å bruke som et operativt oppslagsverk, men også beskrive beredskapsstrukturen i virksomheten og eksterne interessenter. Når planen er etablert bør den testes gjennom ulike øvelser. Det er gjennom øvelser organisasjonens og beredskapsplanens eventuelle svakheter og styrker avdekkes. Neste steg er å evaluere øvelsen, identifisere forbedringstiltak og implementere disse.

Arbeidet med beredskap blir aldri ferdig og foregår kontinuerlig for å gjenspeile endringer i trussel og risikobildet eller endringer i organisasjonen og beredskapsressursene. Oppdateringer bør som minimum gjennomføres en gang hvert år.

HRP tilbyr mange beredskapsfaglige tjenester

HRP har rådgivere med lang akademisk utdannelse og operativ erfaring som sikkerhetsledere i noen av Norges største statlige og private selskaper. Våre rådgivere har lang erfaring med beredskapsarbeid og har ledet virksomheters strategiske og operative krisestab gjennom komplekse hendelser, herunder ledelse av nasjonale og internasjonale krisestaber gjennom Covid-perioden.

Vi kan blant annet bistå med følgende tjenester:

  • Revisjon av virksomhetens beredskapsarbeid
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Utvikling eller revidering av planverkverk
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser
  • Etablering av beredskapssystem

Risiko, sårbarhet og beredskap – DSB.no
Lov om kommunal beredskapsplikt – Lovdata

Kontakt oss