Arkitektur - Rådgivning - Prosjekteringsledelse

ARP – Arkitektur, rådgivning og prosjekteringsledelse

ARP er en enhet i HRP som tilbyr tverrfaglig rådgivning fra A til Å i offentlige og private byggeprosjekter.

ARP står for arkitektur, rådgivning og prosjekteringsledelse og har nærmere 100 rådgivere fordelt på HRP sine avdelingskontorer i hele landet. Den faglige ledelsen for bygningsteknisk rådgivning sitter i Bergen mens de øvrige faglige lederne har kontor 

Prosjekteringsledelse

En godt koordinert prosjekteringsgruppe har de beste forutsetninger for å tilfredsstille både byggherren og brukernes krav og forventninger, og planlegge løsninger som tilfredsstiller prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift. En prosjekteringsleder har ansvar for at prosjekteringsgruppen, som består av arkitekter og rådgivere, skal prestere sitt beste i fellesskap.

I ARP benyttes det en rekke ulike metodikker for ledelse av både interne og eksterne prosjekteringsgrupper. Felles for alle disse er at de gir god tverrfaglig samhandling, effektive prosesser, korte beslutningslinjer, rasjonell prosjektering og høy kvalitet på valgte løsninger.

 

Alle våre prosjekteringsledere har utdanning innenfor et prosjekteringsfag, samtidig som de har videreutdanning innenfor relevante metodikker og god erfaring fra hhv. byggeledelse, prosjektledelse og prosjekteringsledelse. Dette gjør at våre prosjekteringsledere har svært gode forutsetninger for å forstå alle involverte interessenter i prosjekteringsfasene, fra programmering til detaljprosjektering i alle entrepriseformer.

 

Våre prosjekteringsledere benytter metodikkene Lean, ICE, BIM og VDC for ledelse av prosjekteringsarbeidet. Dette vet vi av erfaring gir våre oppdragsgivere dokumenterbar merverdi i sine prosjekter.

Våre tjenester

Våre tjenester

ARP – Arkitektur – Rådgivning – Prosjekteringsledelse tilbyr følgende tjenester:

  • Prosjekteringsledelse (PRL) for sammensatte prosjekteringsgrupper med rådgivere fra ulike selskaper,
  • Prosjekteringsgruppeledelse (PGL) for administrasjon og koordinering av prosjekteringsgrupper med interne fagrådgivere fra ARP
  • Ivaretakelse av rollen som SHA-koordinator Prosjektering (KP)
  • Budsjettering, kalkulering og kostnadskontroll
  • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser eller detaljerte beskrivelser i henhold til NS 3420
  • Kartlegging av myndighetskrav og planlegging av offentlige prosesser
  • Prosjekteringsstrategi og valg av entrepriseform
  • Byggherrerådgivning og entreprenøroppfølging

Lean-metodikk i prosjekteringsfasen

LEAN

Prosjekteringsprosessen er kompleks og iterativ. Mange involverte parter, økende kompleksitet og høy spesialiseringsgrad i kombinasjon med nye verktøy gir stadig voksende informasjonsmengder som skal håndteres.

Bruk av Lean-metodikk i prosjekteringsfasene sikrer raskere prosjektering med betydelig høyere kvalitet. Grensesnitt mellom fag fanges opp på en helt annen måte enn tradisjonelt, ved å gå fra sekvensiell til samtidig prosjektering av byggverkets ulike delområder.

I ARP ser vi på prosjekteringsprosessen helhetlig, hvor vi ønsker riktig informasjon på riktig detaljnivå til riktig tidspunkt i riktig antall tilført riktig område. De «5R’ene» er et viktig prinsipp i Lean-filosofien, og sentral i hvordan HRP tilnærmer seg alle prosjekteringsoppdrag.

Våre sertifiserte prosjekteringsledere har god erfaring med Lean fra noen av de første byggeprosjektene gjennomført etter denne metodikken i Norge.

VDC - Virtual Design and Construction

VDC

Virtual Design and Construction (VCD) og Integrated Concurrent Engineering (ICE) er to begreper som er sentrale i Lean prosjekteringsledelse. Begge begrepene handler om hvordan man i forbindelse med prosjekteringen kan arbeide mer rasjonelt og effektivt.

 

VDC handler om bruk av kjente, effektive teknikker og moderne verktøy satt i system. BIM er et sentralt element i VDC, sammen med involverende planlegging og en møtemetodikk vi kaller ICE. Men fokuset er like mye på arbeidsprosesser som verktøy, det handler om teknologi og samarbeid mellom mennesker. Det handler om at prosjekteringsgruppen og prosjektdeltagerne skal forstå hverandre bedre. Redusert tidsbruk, ventetid og misforståelser i prosjektgruppen øker HRP sin effektivitet samtidig som prosjektets totale kostnader reduseres. Å løse problemer i fellesskap er ikke bare raskere, men gir også bedre løsninger, som gir kunden økt verdi.

 

Integrated Concurrent Engineering (ICE) er også kalt samtidig prosjektering. Samtidig prosjektering handler er en arbeidsmetodikk som har som mål å bidra til at prosjekter gjennomføres effektivt og smidigere enn tradisjonelt. Arbeidsmetodikken fremmer tverrfaglig samarbeid og gode beslutninger i et prosjekt. Essensen i metoden er at utførende ressurser og beslutningstakere samles i et rom for en «sesjon», med fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Dette står i kontrast til tradisjonelle prosjektering med avklaringsmøter og høringsrunder, hvor det ofte er lang behandlings- og svartid mellom hver enhet som skal behandle saken.

Våre verktøy

Når vi starter en prosjekteringsprosess avstemmes valgte verktøy og arbeidsmetoder med vår oppdragsgiver, og med prosjekteringsgruppen. Prosjekteringslederen fungerer som prosessleder og har ansvaret for å sørge for fremdrift og leveranser.

Vi mener at det er byggherren og byggherrens organisasjon som best kjenner behovene og kravene til sitt byggverk. Våre prosjekteringsledere har som oppgave å fasilitere for gode løsninger med hensyn til disse, og vil derfor legge til rette for gode gruppeprosesser gjennom alle våre prosjekter. En viktig del av dette arbeidet er å sikre rasjonell bruker- og byggherremedvirkningen. Våre prosjekteringsledere sikrer en strukturert beslutningsprosess hvor alle behov, ønsker og krav fra bruker og byggherre blir ivaretatt.

Kontaktpersoner

Helge Gevelt
Direktør ARP - Arkitektur, rådgivning og prosjekteringsledelse
93243104