Arkitektur

I HRP sitt arkitektfaglige miljø utvikler vi prosjekter i samspill med kunder, brukere og et bredt tverrfaglig team. Våre arbeider gjennomføres med en høy faglig kvalitet i alle faser, som mulighetsstudier og programmering, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering.

Vårt mål er å bidra til godt samarbeid gjennom god kommunikasjon og en helhetlig forståelse fra tidlig fase til ferdig bygget.

HRP har lang erfaring og spisskompetanse innen bl.a. undervisningssektoren, kultur- og idrettssektoren, industri og næring, omsorg- og helsesektoren. Vår brede erfaring innen skoler, barnehager, kulturprosjekter, omsorgsboliger og brannstasjoner – både som nybygg, transformasjonsprosjekter og rehabilitering – kommer våre kunder til gode.

Komplekse prosjekter krever tett oppfølging, kunnskap og evne til samarbeid. Våre arkitekter leverer prosjekter på et høyt faglig nivå og med vekt på kvalitet.

Vi legger ekstra vekt på å fasilitere en god dialog mellom byggherre, brukere og konsulenter.

Arkitektavdelingen består av en gruppe engasjerte og faglig dyktige arkitekter og interiørarkitekter med mastergrad. Fagansvarlig arkitekt, med ansvaret for prosjekteringen, leder arkitekt medarbeidere i det felles prosjekteringsarbeidet. Team sammensetningen varierer etter prosjektenes behov for kompetanse og erfaring. Ved å sirkulere ressursene, oppstår det nye synergieffekter internt på avdelingen. På denne måten skjer det en kompetanseutvikling på kryss, imellom senior og junior ressurser. Våre medarbeidere er svært godt trent i å jobbe i større, tverrfaglige konstellasjoner for å levere større, komplekse prosjekter innenfor vår kjernekompetanse.

Sentral godkjenning DIBK
HRP er godkjent for arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3, PRO Arkitektur.

Faglig oppdatering av våre medarbeidere
Det er flere leverandører av arkitektfaglige kurs som vi benytter oss av. Blant andre Norske arkitekters landsforbund og Nohrcon. Byvandringer og faglige studieturer i egen regi, arrangeres annethvert år. Ved behov, får våre arkitekter og interiørarkitekter tilbud om kurs i relevant prosjekteringsverktøy. 

Byggforskserien
HRP abonnerer på Byggforskserien og alle våre arkitekter har fri tilgang til denne databasen.

Kvalitetssikringssystemet MAKS
HRP abonnerer på kvalitetssikringssystemet MAKS i regi av Arkitektbedriftene. MAKS ivaretar lovkravene knyttet til krav om kvalitetssystem i SAK10 §10 for foretak som erklærer ansvar eller søker om sentral godkjenning. Videre ivaretar MAKS det ansvaret foretak som påtar seg rollen som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig kontrollerende har etter SAK §12. MAKS har rutiner for å ivareta prosjektkrav knyttet til bedriftens oppdrag, og mulighet for å legge til prosjektspesifikke krav fra for eksempel regulering eller byggherre.

Systemet, sammen med AY (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) og Bedriftshåndboken, ivaretar krav til oppbygging og rutiner slik at det tilfredsstiller de internasjonale standardene for kvalitetsledelse og miljøledelse, ISO 9001:2015 og 14001:2015 (siste versjon). MAKS ble sist revidert av ekstern part, og funnet samsvarende med disse ISO-standardene, i 2018. 

Brukerdialog – konseptfase
I HRP mener vi konsept- og programmeringsfasen er en av de viktigste i planlegging av gode prosjekter. Et godt gjennomført konseptarbeid er nøkkelen til en mer forutsigbar planleggings- og byggeprosess. Hensikten med programmering er å gi best mulig grunnlagsmateriell for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfasene, detaljprosjekt og utførelse.

I denne fasen vil arkitektene bistå med sin fagkunnskap og erfaring fra lignende prosjekter for å utarbeide riktig rom- og funksjonsprogram. Våre arkitekter vil lede og gjennomføre både brukermøter og brukerprosesser.

Disse prosessene vil gjøres på en måte hvor bruker engasjeres og får muligheten til å være delaktig i utforming av fremtidig arbeidssted. Det vil i fasen videre utarbeides konseptskisser, alternativforslag, innledende tomteanalyse og nærhetsdiagram. Arkitektene vil videre dra nytte på interne ressurser i HRP for å allerede på dette tidspunktet tilrettelegge for øvrige prosjekteringsfags behov. Dette være seg både en faglige problemstillinger, utfordringer ved brukerbehov, tverrfaglige krysningspunkt, vedlikeholdsbehov, rigg og drift mv.

Prosjektfaser – skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt
HRP vil etter konseptfase gjennomføre tverrfaglig prosjektering og utarbeidelse av nødvendig underlag for søknad om rammetillatelse gjennom skisse- og forprosjekt. En godt koordinert prosjekteringsgruppe har de beste forutsetninger for å tilfredsstille både byggherren og brukernes krav og forventninger, og planlegge løsninger som tilfredsstiller prosjektets rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift. I HRP benyttes det en rekke ulike metodikker for ledelse av både interne og eksterne prosjekteringsgrupper. Felles for alle disse er at de gir god tverrfaglig samhandling, effektive prosesser, korte beslutningslinjer, rasjonell prosjektering og høy kvalitet på valgte løsninger.

HRP anbefaler at det som regel gjennomføres prosjektering tilsvarende «forprosjekt til totalentrepriseunderlag» jfm. arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse (AY10) og Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Forprosjektet omfatter videreutvikling av prosjektet til endelig utforming som grunnlag for totalentrepriseutlysning og detaljprosjektering, herunder med dokumentasjon som underlag for byggesaksbehandling (rammesøknad), og oppdragsgivers endelige beslutning for oppstart byggefase.

Våre verktøy
Vi benytter følgende programvarer i vårt arbeide:

 • Archicad, nyeste versjon
 • Adobe Creative Suite

Våre tjenester

ARP – Arkitektur, Rådgivning og Prosjekteringsledelse tilbyr følgende tjenester:

 • Programmering av tiltak og brukerprosesser
 • Arkitekturprosjektering TKL.3 i alle faser
 • Interiørarkitekt tjenester
 • Utarbeidelse av funksjonsbeskrivelser eller detaljerte beskrivelser i henhold til NS 3420
 • Kartlegging av myndighetskrav og planlegging av offentlige prosesser
 • Prosjekteringsledelse (PRL) for sammensatte prosjekteringsgrupper med rådgivere fra ulike selskaper,
 • Prosjekteringsgruppeledelse (PGL) for administrasjon og koordinering av prosjekteringsgrupper med interne fagrådgivere fra ARP
 • Ivaretakelse av rollen som SHA-koordinator Prosjektering (KP)
 • Budsjettering, kalkulering og kostnadskontroll
 • Prosjekteringsstrategi og valg av entrepriseform
 • Byggherrerådgivning og entreprenøroppfølging

Kontaktpersoner

Helge Gevelt
Direktør ARP - Arkitektur, rådgivning og prosjekteringsledelse
93243104